Wzór zgody dla niepełnoletnich

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka, ……………………………………………………………………..
w konwencie miłośników Azji i kultury wschodniej Aishiteru 2022, który odbywa się w dniach 12–13 lutego
2022 r. w budynku SP 66, ul Dembowskiego 39, we Wrocławiu.

Wyrażam/Nie wyrażam* na przebywanie mojego dziecka na konwencie w godzinach nocnych: od 22:00 w sobotę 12.02.2022r. do niedzieli 8:00, 13.02.2022r.

Informuje, że moje dziecko było/nie było szczepione przeciwko co-vid19*

Oświadczam, ze jako rodzic/oprawny opiekun dziecka biorę pełną odpowiedzialność, za jego zachowanie oraz szkody spowodowane przez jego zachowanie, łącznie z pokryciem ewentualnych szkód wyrządzonych poprzez niewłaściwe zachowanie dziecka.

data i podpis rodzica/opiekuna*Nie potrzebne skreślić