Regulamin Aishiteru

Regulamin ogólny konwentu Aishiteru 2022:

1. Organizatorem festiwalu Aishiteru 2022, zwanego dalej Festiwalem, jest Wonderful Wonder Festiwal, zwany dalej organizatorem.

2. Konwent odbywa się we Wrocławiu w dniach: Sobota, 12 lutego 2022 godź. 10:00, Niedziela, 13 lutego 2022. godź 14:00 – szczegółoy dotyczące miejsca podamy w momencie rozpoczęcia sprzedaży biletów.

3. Zakupienie wejściówki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ogólnego.

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

5. Każda osoba przebywająca na konwencie zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu ogólnego Festiwalu.

6. Osoby pełniące funkcję podczas festiwalu zobowiązane są do przestrzegania regulaminów dedykowanych funkcji.
7. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która nabyła wejściówkę uprawniającą do wstępu na teren imprezy.

8. Każda osoba chcąca nabyć wejściówkę jest zobowiązana posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej tożsamość.

9. Opłata za wstęp na konwent jest ustalona przez organizatorów, a wartość poszczególnych opcji dostępna jest na stronie www.aishiteru.pl oraz na stronie (niespodzianka)

10. Osoby nieletnie oraz niepełnoletnie chcące wziąć udział w Festiwalu, zobowiązane są do okazania zgody opiekuna prawnego przy akredytacji. Formularz/wzór zgody dostepny będzie na stronie nie później niż dwa miesiące przed datą startu festiwalu

11. Na terenie festiwalu obowiązują bezwzględne zasady zachowania BHP i pPOŻ. Zabrania się przebywania pod wpływem środków odurzających, tarasowania ciągów komunikacyjnych propagowania treści uznanych za niewłaściwe i obraźliwe oraz wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych.

12. Osoby łamiące regulamin będą usunięte z konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.

13. Konwent jest Imprezą zamkniętą.

14. Po godzinie 22 małoletni oraz nieletni będą mogli opuścić konwent tylko w obecności opiekuna prawnego.

15. Nie wolno biegać po korytarzach.

16. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia drzwi w trakcie trwania festiwalu z przyczyn bezpieczeństwa oraz w trosce o zdrowie i życie uczestników.

17. W razie zmiany któregokolwiek punktu regulaminu organizacja zobowiązuje się do powiadomienia o tym na stronie www.aishiteru.pl oraz w dostepnych mediach społecznościowych.

18. W kwestiach spornych decyzje podejmuje organizator główny.