Regulamin Wystawców

Regulamin Wystawców festiwalu

Aishiteru 2022

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (zwani dalej także Wystawca) biorących udział w festiwalu Aishiteru 2012 (zwane dalej także Festiwalem).

2. Festiwal odbędzie się w dniach 12 – 13 lutego 2022 roku we Wrocławiu

3. Organizatorem Festiwalu jest firma – Wonder Festiwal, NIP: 8951870911, której siedziba znajduje się we Wrocławiu.

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Festiwalu, w tym także w dniu montażowym (tj. 11 lutego 2022).

Definicje:

5. Wystawca – osoba, firma itp., która nabyła stoisko

6. Organizator Wystawców – osoba wyznaczona przez Organizatora do kontaktu z Wystawcami.

7. Stoisko – powierzchnia wystawiennicza zapewniona przez Organizatora podczas

Festiwalu Aishiteru 2012 wystawcy, o określonej powierzchni, bez wyposażenia oraz dostępu do prądu.

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa:

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu odbywa się poprzez nadesłanie maila na adres wystawcy@aishiteru.pl wyrażającego chęć nabycia stoiska. W zgłoszeniu należy podać nazwę stoiska, adres www lub adres w mediach społecznościowych, zapotrzebowanie w m2, opis stoiska oraz asortymentu oraz charakter prowadzonej działalności.

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

10. Ostateczny termin zapisów do uczestnictwa w Festiwalu upływa 15.01.2022r.

11. Decyzję o przydziale Stoiska na terenie Festiwalu, Organizator przekaże Wystawcy drogą mailową, na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, w terminie do 7 dni roboczych od akceptacji zgłoszenia.

12. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest uiszczenie opłaty za wynajem Stoiska, na zasadach ustalonych w korespondencji mailowej.

13. Organizator ma prawo do wydania decyzji odmownej w sprawie przydziału Stoiska bez podania przyczyn.

14. Wystawca dokonuje zamówienia mailowo, określając jego wielkość w Formularzu rezerwacji.

15. Lokalizacja Stoiska przędzie przyznawana na podstawie kolejności zgłoszeń.

16. Koszt uczestnictwa ustalany jest na podstawie oferty.

17. O miejscu, które przydzieli Organizator, Wystawca zostanie powiadomiony drogą mailową.


Warunki Udziału:

18. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego lub płatnego użytkowania lub udostępniania w żaden inny sposób całości lub części wynajmowanego Stoiska.

19. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wymiarów swojego Stoiska i nie wychodzenie poza jego granice.

20. Montaż i demontaż ekspozycji na Stoisku dokonywany jest przez Wystawcę w jego własnym zakresie i na własny koszt.

21. Wystawca ma obowiązek na swoim stoisku utrzymywać porządek w czasie trwania Festiwalu, a po jego zakończeniu Stanowisko posprzątać i wynieść śmieci w miejsce wyznaczone przez Organizatora.

22. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudnia użytkowania ciągów komunikacyjnych oraz stanowisk innych Wystawców.

23. Organizator może zmienić regulamin o czym zobowiązuje się powiadomić przyjętych wystawców.