Regulamin Wystawców festiwalu

Aishiteru 2022

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (zwani dalej także Wystawca)

biorących udział w festiwalu Aishiteru 2012 (zwane dalej także Festiwalem).

2. Festiwal odbędzie się w dniach 12 – 13 lutego 2022 roku we Wrocławiu

3. Organizatorem Festiwalu jest Grupa Wrocław-Mangowcy przy wsparciu Organizacji Wonder Festiwal i oraz Fundacji Popkultoora

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Festiwalu, w tym także w dniu

montażowym (tj. 11 lutego 2022).

Definicje

5. Wystawca – osoba, firma itp., która nabyła stoisko

6. Organizator Wystawców – osoba wyznaczona przez Organizatora do kontaktu z

Wystawcami.

7. Stoisko – powierzchnia wystawiennicza zapewniona przez Organizatora podczas

Festiwalu Aishiteru 2012 wystawcy, o określonej powierzchni, bez wyposażenia oraz dostępu do prądu.

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu odbywa się poprzez nadesłanie maila na adres <tu adres email> wyrażającego chęć nabycia stoiska. W zgłoszeniu należy podać nazwę stoiska, zapotrzebowanie w m2, opis stoiska oraz asortymentu oraz charakter prowadzonej działalności.

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

Regulaminu.

10. Ostateczny termin zapisów do uczestnictwa w Festiwalu upływa 15.01.2022r.

11. Decyzję o przydziale Stoiska na terenie Festiwalu, Organizator przekaże Wystawcy

drogą mailową, na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, w terminie

do 7 dni roboczych od akceptacji zgłoszenia.

12. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest uiszczenie opłaty za wynajem Stoiska, na zasadach ustalonych w korespondencji mailowej.

13. Organizator ma prawo do wydania decyzji odmownej w sprawie przydziału Stoiska bez

podania przyczyn.

14. Wystawca dokonuje zamówienia mailowo, określając jego wielkość w Formularzu

rezerwacji.

15. Lokalizacja Stoiska przędzie przyznawana na podstawie kolejności zgłoszeń.

16. Koszt uczestnictwa ustalany jest na podstawie oferty.

17. O miejscu, które przydzieli Organizator, Wystawca zostanie powiadomiony drogą

mailową.

Warunki Udziału

18. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego lub

płatnego użytkowania lub udostępniania w żaden inny sposób całości lub części

wynajmowanego Stoiska.

19. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wymiarów swojego Stoiska i nie

wychodzenie poza jego granice.

20. Montaż i demontaż ekspozycji na Stoisku dokonywany jest przez Wystawcę w jego

własnym zakresie i na własny koszt.

21. Wystawca ma obowiązek na swoim stoisku utrzymywać porządek w czasie trwania

Festiwalu, a po jego zakończeniu Stanowisko posprzątać i wynieść śmieci w miejsce

wyznaczone przez Organizatora.

22. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z

obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać

zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać

użytkowania ciągów komunikacyjnych oraz stanowisk innych Wystawców.

23. Organizator może zmienić regulamin o czym zobowiązuje się powiadomić przyjętych

wystawców.