Regulamin Cosplay

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu cosplay podczas konwentu Aishiteru, zwanego dalej „konkursem”,
  jest Grupę eventową 'Wonderful Wonder Festiwal” – zwane dalej „organizatorem”.
 2. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu
  Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław w dniach 12-13.02.2022
 3. Konkurs ma na celu przysporzyć tyle samo zabawy zarówno uczestnikom konkursu co
  oglądającym..
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie lub wykonanie kostiumu, zaprezentowanie
  go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.
  II Warunki udziału
 5. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 23:59, 05.02.2022r za pośrednictwem formularza
  zgłoszeniowego
 6. Występy mogą mieć charakter grupowy jak również solo
 7. Kostium powinien zostać stworzony przez uczestnika konkursu, bądź charakteryzować się
  dużą ilością pracy włożonej w nadanie mu indywidualnego charakteru.. Kostiumy kupione nie
  będą dopuszczane do konkursu za wyjątkiem występów grupowych w których to osoby
  przebrane w stroje gotowe będą traktowane za element scenografii, tło bądź rekwizyty.
 8. Zezwala się na prezentowanie strojów, które były wystawiane na innych konkursach.
 9. Zezwala się na prezentowanie stroju na modelu, o ile twórca stroju będzie obecny podczas
  rundy jury.
 10. Osoby które nie ukończyły 16 roku życia mogą wziąć udział w konkursie po przedstawieniu
  zgody od opiekuna prawnego. Wzór zgody znajduje się w osobnym załączniku.
 11. Stroje mogą być oceniane w więcej niż jednej kategorii. Zgłoszenie na konkurs należy wysłać
  przez formularz zgłoszeniowy
  oraz zawierać następujące informacje:
 • pseudonim / nazwa grupy
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby odpowiedzialnej
 • pełny skład osobowy prezentacji
 • tytuł/seria /gra/serial do którego odnosi się scenka
 • załącznik z obrazkiem referencyjnym *.jpg
 • załącznik / ścieżkę dźwiękową do prezentacji *.mp3
 • opis prezentacji dla prowadzącego konkurs cosplay *.doc
 1. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.
  III Ocena jury
 2. W trakcie konkursu sędziowie będą oceniali i nagradzali uczestników przyznając nagrody w
  poszczególnych kategoriach oraz przyznając wyróżnienia.
 3. Jury wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:
  najlepszy strój
  najlepsza prezentacja solo
  najlepsza prezentacja grupowa
  najlepszy debiut
  kategoria debiuty odnosi się do grup i uczestników, które do dnia festiwalu nie miały okazji na
  prezentację strojów przed szeroką publicznością więcej niż 3 razy.
  nagroda publiczności (po konkursie cosplay z widowni zostaną wybrane 3 osoby które dokonają
  wyboru osoby zasługującej na tą nagrodę)
  IV Przebieg konkursu
 4. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do godziny 23:59 05.02.2022 za pośrednictwem
  formularza, dostępnego na stronie wydarzenia Aishiteru na Facebooku. Uczestnicy zostaną
  poinformowani o przyjęciu do konkursu najpóźniej do godziny 23:59 06.02.2020 . W odpowiedzi
  zwrotnej uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursu
  oraz godziny
 5. Konkurs składa się z nieobowiązkowej próby scenicznej oraz obowiązkowej rundy jury oraz
  występu scenicznego
  V Występ
 6. Czas, który uczestnik powinien poświęcić na prezentację sceniczną to od 1 do 5 minut. Jeśli
  potrzebujesz więcej czasu, skontaktuj się z koordynatorem eventu i zaznacz to w zgłoszeniu
  online.
 7. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji garderobę oraz możliwość poproszenia organizatorów o
  pomoc we wniesieniu broni, rekwizytów etc.
 8. Zabrania się wnoszenia na scenę materiałów pirotechnicznych oraz środków
  chemicznych potencjalnie niebezpiecznych dla widzów konkursu. Zabrania się rzucania w
  kierunku widowni przedmiotami oraz akcesoriami scenicznymi. Wszelkie wątpliwości co do
  powyższych kwestii należy zgłosić koordynatorowi konkursu
 9. Zabrania się wnoszenia przedmiotów ciężkich lub o ostrych krawędziach.
  VI Jury i nagrody
 10. W skład jury wchodzą osoby wyłonione przez organizację. Jurorzy zostaną ogłoszeni przed
  rozpoczęciem festiwalu. Osoby przyznające nagrodę publiczności zostaną wyłonione w dniu
  konwentu, po zakończeniu konkursu cosplay z osób obecnych na widowni.
 11. Nagrody mają charakter pieniężny i rzeczowy. Ich pełny wymiar organizatorzy podadzą przed
  rozpoczęciem się festiwalu.
 12. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
  Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do
  korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do
  prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz
  wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników
  Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w
  zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo
  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach
  dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału
  w Konkursie.