ZGŁOSZENIA DO KONKURSU COSPLAY

Zgłoszenia należy przesyłać na [email protected]

best drag and drop site building software download

WZÓR ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko
Nick/nazwa fanpage:
Fanpage:
Nazwa postaci i serii:
Kategoria: Debiut/OC/Prezentacja
Informacja dla prowadzącego:

Akceptuje regulamin cosplay dostępny pod adresem http://aishiteru.pl/cosplay.html

Pamiętaj aby dodać refkę postaci, a w przypadku OC nakreślić historię postaci oraz 2-3 zdjęcia prezentujące strój oraz podkład muzyczny

REGULAMIN KONKURSU COSPLAY

§ 1 Zasady ogólne
1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Cosplay (zwanym dalej Konkursem), a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu konkursu oraz wyboru zwycięzców.
2. Organizatorem konkursu jest Grupa Wrocław-Mangowcy reprezentowana przez WM Events sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 111/16, KRS:0000615708 (zwanym dalej Organizatorem).
3. Konkurs będzie odbywał się w dniu 11.02.2017r.
4. Niniejszy regulamin został umieszczony na stronie internetowej: http://www.aishiteru.pl/cosplay.html
5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.


§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej uczestnikiem) spełniającą następujące warunki: 
a. Posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie jest pełnoletnia. 
b. Ukończyła przynajmniej 13 lat. 
c. W przypadku osób, które ukończyły 18 urodziny najpóźniej w dniu imprezy i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wymagana zgoda opiekunów.
2. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być dostarczona w każdej zgodnej z polskim prawem formie, włączając w to zgodę ustną. Preferowana jest jednak zgoda w formie pisemnej.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin.
4. Stroje biorące udział w konkursie powinny być inspirowane grami, książkami, bądź filmami lub serialami, zarówno animowanymi, aktorskimi, jak również wyobraźnią własną
5. W konkursie Cosplay mogą brać udział stroje wcześniej prezentowane, bądź nagradzane na innych konkursach.
6. Prezentowane stroje nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści rasowej, obrażających wyznania religijne, bądź o zabarwieniu erotycznym oraz niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
7. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren imprezy ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów.


§ 3 Zgłoszenia
1. Uczestnicy zgłaszają chęć do wzięcia udziału w konkursie wysyłając zgłoszenie na adres [email protected] zawierające: 
– Imię i nazwisko 
– Swój Nick (ksywkę) 
– Fanpage (jeśli uczestnik taki posiada) 
– Nazwe postaci i serii
– Informacje dla prowadzącego
– Informacje o stroju, w którym chcą wystąpić w konkursie 
– Zdjęcie ukończonego stroju
– Podkład muzyczny do występu
2. Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane i weryfikowane na potrzeby konkursu. W razie potrzeby, organizator poprosi o dostarczenie brakujących informacji, jednak wysłanie niepełnego zgłoszenia może zakończyć się nieprzyjęciem do konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia niektórych zgłoszeń jeśli uzna, że zgłoszenie narusza niniejszy regulamin, bądź po przekroczeniu limitu przyjętych uczestników.
4. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 08.02.2016.
5. Każda osoba zgłaszająca się na konkurs dostanie informacje zwrotną, dzięki której dowie się, czy zakwalifikowała się do wzięcia udziału w konkursie.


§ 4 Przebieg konkursu i wybór zwycięzców

1. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek stawić się ubrani w strój konkursowy w wyznaczonym przez organizatora miejscu, gdzie zostaną ocenieni podczas rundy jury.
2. Każda osoba zgłaszająca się do Konkursu musi wybrać, do jakiej kategorii startuje: Debiut, Prezentacja, OC.
3. Uczestnicy Konkursu startujący w kategorii Najlepszy Strój (Debiut), nie mogą mieć więcej niż 5 udziałów w konkursach cosplay, liczonych do Aishiteru.
4. Przez kategorię 'Prezentacja' rozumiemy każdy występ solo bądź w grupie, nie mieszczący się w obrębie dwóch pozostałych kategorii.
5. Konkurs OC – jest to konkurs na postacie własne, wykreowane przez siebie.  6. Jury wyłoni zwycięzców konkursu.
7. Organizator ma prawo usunąć z konkursu osobę, która w świadomy oraz rażący sposób złamała regulamin konkursu cosplay.
8.W każdej z kategorii przyznawane są nagrody:
a) Debiut:
Najlepszy strój: 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce, nagroda specjalna
b)Prezentacje:
Najlepszy trój: 1 miejsce, 2 miejsce, wyróżnienie
Najlepsza scenka: 1 miejsce, wyróżnienie
c) OC - 1 miejscev

§ 5 Nagrody
1. Nagrody w konkursie cosplay ufundowali wystawcy i sponsorzy imprezy
a) debiuty – 650 zł w gotówce i nagrodach rzeczowych
b) prezentacje – 650 zł w gotówce i nagrodach rzeczowych
c) OC – 200 zł w gotówce i nagrodach rzeczowych
2. Przez nagrody rzeczowe Organizator rozumie bony podarunkowe, które można zrealizować u wystawców po zakończeniu konkursu cosplay
3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy "O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach" (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. zmianami).

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. WM Events sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 111/16 KRS:0000615708. Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy nagrodzonych uczestników.
2. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawiania jak i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie i wysłania przyznanej nagrody.
3. Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody.


§ 7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnik powinien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora na adres:  WM Events sp. z.o.o., ul. Gajowicka 111/16 53-421 Wrocław.
2. Termin zgłaszania reklamacji upływa w dniu 27 luty 2017 roku.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim uczestnikom konkursu
. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jak również dokładny opis powodu reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
6. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie.


§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.aishiteru.pl/cosplay.html oraz w siedzibie organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w takiej sytuacji uczestnicy zostaną powiadomienie o tych zmianach drogą mailową.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku oraz zdjęć uczestników konkursu w celach promocyjnych i informacyjnych, związanych z konkursem, jak i poza nim.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych w powyższym regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki opisane przez organizatora.

GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
ul. Dębowskiego 39, Wrocław

KONTAKT
WM Events sp. z.o.o.
Email: [email protected]